Navigácia

Obsah

Daň z nehnuteľnosti

 

Obec Čierna Voda vyberá daň z nehnuteľnosti podľa VZN č.1/2009.

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba,ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti /záhrada, zastavané plochy a nádvoria,orná pôda,stavby napr: rodinný dom,byt garáž, drobná stavba podnikateľský objekt a pod. /v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočnosti nahlásiť do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Daňovník podáva daňové priznanie na tlačive, ktoré obdrží na obecnom úrade. Fyzická osoba je povinná uviesť v daňovom priznaní meno,priezvisko,titul.adresu trvalého pobytu, rodné číslo a právnická osoba musí uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo podnikania. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho roka sa neprihliada.

Potrebné doklady - Daňové priznanie k dani nehnuteľnosti FO, PO -

 

Daň pozemkov: O doklad preukazujúci nadobunutie,vlastníctvo,povolenie stavby alebo prenájom pozemku / kúpno-predajná zmluva,list vlastníctva, stavebné povolenie /

Daň zo stavieb: - doklad preukazujúci nadobodnutie,vlastníctvo stavby /list vlastníctva,pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie/ - Oznámenie o skutočnostiach rozhodujúcich pre vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti - Občiansky preukaz.

 

Miestny poplatok za komunálne odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011 majú povinnosť podať pre vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti do 31.01.2011 všetci podnikatelia, právnické osoby, oprávnení užívať alebo užívajúci nehnuteľnosť, nachádzajucú sa na katastrálnom území Čierna Voda, určenú na podnikanie, alebo na iný účel ako na podnikanie. Fyzické osoby podávajú ohlásenie len vtedy , ak nie sú prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt a užívajú, alebo sú oprávnení užívať nehnuteľnosť na území obci Čierna Voda.Občania prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt ohlásenie k poplatku za komunálny odpad nepodávajú.

Obec Čierna Voda vyberá miestny poplatok za komunálne odpady podľa VZN č. 1/2009, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1.1.2010. Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Čierna Voda.

Potrebné doklady:

- Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby

- Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby

- Oznámenie o vzniku ,zániku alebo zmene poplatkovej povinnosati pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby

- Občiansky preukaz Živnostenský list/pri zániku poplatkovej povinnosti/

 

Daň za psa

Obec Čierna Voda vyberá daň za psa podľa VZN č. 1/2009,ktoré nadobudlo účinnosť 1.1.2010.

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území obce Čierna Voda. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.. Prvýkrát vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

Cintorín

Obec Čierna Voda vyberá poplatky za hrobové miestá podľa VZN č.5 / 2011 , ktoré nadobudlo účinnosť 06.07.2011.

Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Čierna Voda . Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom hrobového miesta. Nájomné zmluvy na hrobové miesta sa uzatvárajú na obecnom úrade. Nájomné sa platí na 10 rokov dopredu. Zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov, výška nájomného za hrobového miesta:

za jednohrob 3,31 € / rozmery 110 x 245 cm /

za dvojhrob 6,62 € / rozmery 210 x 245 cm /

za trojhrob 9,93 € / rozmery 310 x 245 cm /

za detský hrob 3,31 € /rozmery 80 x 140 cm /

Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.Tlecia doba podľa zloženia pôdy je najmenej 10 rokov od pochovania.

Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:

a./ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, b./sa pohrebisko zruší

c./ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta

 Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie miest. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave..Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.