Navigácia

Obsah

Evidencia obyvateľstva

 

Platenie daní a poplatkov v pokladni OcÚ

V pokladni obecného úradu je možné zaplatiť miestne poplatky,správne poplatky,poplatky za komunálny odpad a vyrubené dane z nehnuteľností fyzických a právnických osôb.

 

Evidencia obyvateľstva

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana,to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov,byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny,prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti,môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti,pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca,prípadne opatrovník.

Potrebné doklady

Vlastník domu: *Platný občiansky preukaz / v opačnom prípade potvrdenie a OP vydané políciou/ *List vlastníctva,alebo rozhodnutie o povolení vkladu,vydané správou katastra / nie z katasterportal .sk/. Manžel/manželka/ , nezaopatrené dieťa: *Platný občiansky /v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou/ *U dieťaťa rodný list

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu,to je spravidla tam,kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných,študijných,zdravotných,rekreačných a iných dôvodov. Občania sú povinný hlásiť ohlasovni na obecnom úrade miesto,začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu,ktorý potrvá max.5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času,je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania,ak tak neurobí,prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby,na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady:

 Vlastník domu: *Platný občiansky preukaz *Platný občiansky preukaz *U dieťaťa rodný list Obyvateľ bez užívacieho,alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti: *Platný občiansky preukaz Vlastníci s listom vlastníctva / nie z katasterportal.sk/ Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov,prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

 

Odhlásenie z trvalého pobytu :

Vybavuje sa na úrade príslušnom podľa miesta,kde sa žiadateľ prihlasuje na trvalý pobyt. Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte vystaví Obecný úrad občanovi na požiadanie. Potrebné doklady: *Platný občiansky preukaz *Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie Občiansky preukaz Pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu /po dovŕšení 15-ich rokov/ je potrebné predložiť rodný list. Bez správneho poplatku. Pri vybavovaní druhého a ďalšieho občianskeho preukazu z dôvodu straty,poškodenia alebo straty platnosti občianskeho preukazu je potrebné vyzdvihnúť si potvrdenie tlačivo:potvrdenie o trvalom pobyte. Bez správneho poplatku.

 

Rozhodnutie o súpisnom a orientačnom čísle:

Rozhodnutie sa vydáva na základe predloženia : *listu vlastníctva k nehnuteľnosti, *kolaudačného rozhodnutie *geometrický plán *prípade potreby katastrálna mapa

 

Vydanie rybárskeho lístka

Rybárske lístky vydáva Rybársky zväz v Galante na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony.Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom 145/1995 Z.z. O správnych poplatkoch v znení zákona č.583/2003 Z.z. Potrebné doklady: Platný občiansky preukaz alebo pas Doba vydania: na počkanie Poplatok:

Vydanie rybárskeho lístka: týždenný: 1,50€ mesačný: 3 € ročný: 7 trojročný: 17 .

Oslobodenie od poplatku:

Od poplatku sú oslobodení žiaci do 15 rokov. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Čiernej Vode.

 

Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Pre zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov je potrebné podať žiadosť o zápise do evidencie.

 

Daň z nehnuteľnosti

 

Obec Čierna Voda vyberá daň z nehnuteľnosti podľa VZN č.4/2012.

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba,ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti /záhrada, zastavané plochy a nádvoria,orná pôda,stavby napr: rodinný dom,byt garáž, drobná stavba podnikateľský objekt a pod. /v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočnosti nahlásiť do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Daňovník podáva daňové priznanie na tlačive, ktoré obdrží na obecnom úrade. Fyzická osoba je povinná uviesť v daňovom priznaní meno,priezvisko,titul.adresu trvalého pobytu, rodné číslo a právnická osoba musí uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo podnikania. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho roka sa neprihliada.

 Potrebné doklady - Daňové priznanie k dani nehnuteľnosti FO, PO -

 

Daň pozemkov: O doklad preukazujúci nadobunutie,vlastníctvo,povolenie stavby alebo prenájom pozemku / kúpno-predajná zmluva,list vlastníctva, stavebné povolenie /

 

Daň zo stavieb: - doklad preukazujúci nadobodnutie,vlastníctvo stavby /list vlastníctva,pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie/ - Oznámenie o skutočnostiach rozhodujúcich pre vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti - Občiansky preukaz.

 

Miestny poplatok za komunálne odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na aktuálny rok majú povinnosť podať pre vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti do 31. januára všetci podnikatelia, právnické osoby, oprávnení užívať alebo užívajúci nehnuteľnosť, nachádzajucú sa na katastrálnom území Čierna Voda, určenú na podnikanie, alebo na iný účel ako na podnikanie. Fyzické osoby podávajú ohlásenie len vtedy , ak nie sú prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt a užívajú, alebo sú oprávnení užívať nehnuteľnosť na území obci Čierna Voda.Občania prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt ohlásenie k poplatku za komunálny odpad nepodávajú.

Obec Čierna Voda vyberá miestny poplatok za komunálne odpady podľa VZN č. 42012, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2013. Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Čierna Voda.

Potrebné doklady:

- Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby

- Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby

- Oznámenie o vzniku ,zániku alebo zmene poplatkovej povinnosati pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby

- Občiansky preukaz Živnostenský list/pri zániku poplatkovej povinnosti/

 

Daň za psa

Obec Čierna Voda vyberá daň za psa podľa VZN č. 4/2012 ,ktoré nadobudlo účinnosť 01.01.2.013

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území obce Čierna Voda. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.. Prvýkrát vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

C i n t o r í n

Obec Čierna Voda vyberá poplatky za hrobové miestá podľa VZN č.5 / 2011 , ktoré nadobudlo účinnosť 06.07.2011.

Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Čierna Voda . Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom hrobového miesta. Nájomné zmluvy na hrobové miesta sa uzatvárajú na obecnom úrade. Nájomné sa platí na 10 rokov dopredu. Zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov, výška nájomného za hrobového miesta:

za jednohrob 3,31 € / rozmery 110 x 245 cm /

za dvojhrob 6,62 € / rozmery 210 x 245 cm /

za trojhrob 9,93 € / rozmery 310 x 245 cm /

za detský hrob 3,31 € /rozmery 80 x 140 cm /

Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.Tlecia doba podľa zloženia pôdy je najmenej 10 rokov od pochovania.

Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:

a./ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, b./sa pohrebisko zruší

c./ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta

 Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie miest. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave..Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.

 

Overovanie

 

Osvedčovanie listín a podpisov

  Osvedčením odpisov a kópií listín obecný úrad potvrdzuje,že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny.Podľa usmernenia č.3/2010 Ministerstva vnútra SR, od 01.07.2010 osoba,ktorá predkladá listinu na osvedčenie poskytne meno, priezvisko,rodné číslo /dátum narodenia/ a údaj o pobyte pracovníkovi,ktorý listinu osvedčuje. Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia.Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje. Osoba,ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná,nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje.Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan platným občianskym preukazom,alebo pasom.

Obec nevykonáva osvedčovanie: ak ide o listiny,ktoré sa majú použiť v cudzine, odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov,služobných preukazov a obdobných preukazov, ak ide o odpisy alebo výpisy zo  súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností, ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou, ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou,pretože je na to potrebné odborné posúdenie /napríklad mapy,geometrické plány/, ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku,to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Potrebné doklady: Občiansky preukaz,alebo pas Originál listiny a jej čitateľná čiernobiela kópia.Na požiadanie je možné vyhotoviť kópiu za úhradu.

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: za osvedčenie listín za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku 1,50 € .Poplatok sa platí v hotovosti.