Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné naradenia

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov skôl a školských zariadení zriadných Obcou Čierna Voda

vzn.pdf Stiahnuté: 5x | 27.08.2018

VZN

VZN1/2017 - 3/OZ/31/05/2017

VZN 3OZ31052017.pdf Stiahnuté: 169x | 09.08.2017

VZN

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN 2 2017.pdf Stiahnuté: 169x | 17.07.2017

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierna Voda č. 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č.582/2004 Z.z.

vzn schválené.pdf Stiahnuté: 258x | 16.01.2017

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierna Voda č.2/2016 o nakladaní s odpadmi

vzn obce Čierna voda č.2-2016 o nakladaní s odpadmi.pdf Stiahnuté: 351x | 11.07.2016

VZN

Záverečný účet obce Čierna Voda za rok 2015

záverečný účet obce Čierna voda za rok 2015.pdf Stiahnuté: 391x | 06.04.2016

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 1/2016 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na území obce Čierna Voda

vzn číslo 1-2016 o určení prav. času predaja v prevádzkarniach .pdf Stiahnuté: 501x | 06.04.2016

VZN

Schválený územný plán obce Čierna Voda

Územný plán.pdf Stiahnuté: 479x | 02.02.2016

VZN

Rozpočet príjmov a výdavkov 2016-2018

rozpočet príjmov 2016-2018.pdf Stiahnuté: 517x | 18.12.2015

VZN

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

vzn o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce.pdf Stiahnuté: 498x | 06.07.2015

VZN

Žiadosť2str.

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

Žiadosť2str..pdf Stiahnuté: 380x | 05.07.2015

VZN

Žiadosť1str.

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

Žiadosť1str..pdf Stiahnuté: 368x | 05.07.2015

VZN

Zúčtovanie dotácie

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

Zúčtovanie dotácie.pdf Stiahnuté: 378x | 05.07.2015

VZN

Čestné prehlásenie

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

Čestné prehlásenie.pdf Stiahnuté: 384x | 05.07.2015

VZN

Záverečný účet obce Čierna Voda za rok 2014

záverečný účet obce Čierna voda za rok 2014.pdf Stiahnuté: 539x | 03.06.2015

VZN

Zásady hospodárenia s majetkom obce Čierna Voda

zásady hospodárenia s majetkom obce Čierna voda.pdf Stiahnuté: 674x | 03.06.2015

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 1/2015 o určení času predaja v obchodoch a v službách

vzn obce Čierna voda o určení času predaja v obchodoch a v službách, č. 1,2015.pdf Stiahnuté: 482x | 03.06.2015

VZN

Zámer obce na prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

zámer obce na prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zrete.pdf Stiahnuté: 489x | 19.05.2015

VZN

Úprava rozpočtu obce Čierna Voda č. 1/2015

úprava rozpočtu

Úprava rozpočtu obce Čierna voda č. 1.2015 pdf.pdf Stiahnuté: 573x | 21.01.2015

VZN

Vzn o podmienkavh nájmu bytov postavených podporou štátu

vzn č. 1-2014 o podmienkach nájmu bytov postavených podporou štátu.pdf Stiahnuté: 519x | 21.01.2015

Stránka