Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné naradenia

VZN

Dodatok č.1 k VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v obci Čierna Voda

Dodatok-č.-1-k-VZN-č.-2_2016-o-nakladaní-s-komunálnymi-odpadmi-a-drobnými-stavebnými-odpadmi-v-obci-Čierna Voda.pdf Stiahnuté: 15x | 11.01.2021

VZN

Prevádzkový poriadok kultúrneho domu v Čiernej Vode

Prevádzkový poriadok kultúrneho domu v Čiernej Vode.pdf Stiahnuté: 20x | 16.12.2020

VZN

VZN č.1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Čierna Voda

VZN č.1_2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce ČV.rtf Stiahnuté: 70x | 15.04.2020

VZN

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2011 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Čierna Voda

Dodatok č.1 k VZN 5_2011.docx Stiahnuté: 93x | 18.12.2019

VZN

Dodatok č.1 k VZN č. 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.1 k VZN 2_2018.docx Stiahnuté: 126x | 18.12.2019

VZN

VZN 2/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z.

VZN 2 2018.docx Stiahnuté: 257x | 18.12.2019

VZN

Dodatok č.1 - VZN č. 1/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Čierna Voda

Dodatok č.1 - VZN č. 1-2018.pdf Stiahnuté: 155x | 02.08.2019

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov skôl a školských zariadení zriadných Obcou Čierna Voda

vzn.pdf Stiahnuté: 251x | 27.08.2018

VZN

VZN1/2017 - 3/OZ/31/05/2017

VZN 3OZ31052017.pdf Stiahnuté: 399x | 09.08.2017

VZN

VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov

VZN 2 2017.pdf Stiahnuté: 380x | 17.07.2017

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierna Voda č.2/2016 o nakladaní s odpadmi

vzn obce Čierna voda č.2-2016 o nakladaní s odpadmi.pdf Stiahnuté: 879x | 11.07.2016

VZN

Záverečný účet obce Čierna Voda za rok 2015

záverečný účet obce Čierna voda za rok 2015.pdf Stiahnuté: 655x | 06.04.2016

VZN

VZN obce Čierna Voda č. 1/2016 o určení pravidiel času predaja v prevádzkarniach obchodu a služieb na území obce Čierna Voda

vzn číslo 1-2016 o určení prav. času predaja v prevádzkarniach .pdf Stiahnuté: 802x | 06.04.2016

VZN

Schválený územný plán obce Čierna Voda

Územný plán.pdf Stiahnuté: 768x | 02.02.2016

VZN

Rozpočet príjmov a výdavkov 2016-2018

rozpočet príjmov 2016-2018.pdf Stiahnuté: 809x | 18.12.2015

VZN

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

vzn o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce.pdf Stiahnuté: 780x | 06.07.2015

VZN

Žiadosť2str.

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

Žiadosť2str..pdf Stiahnuté: 575x | 05.07.2015

VZN

Žiadosť1str.

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

Žiadosť1str..pdf Stiahnuté: 585x | 05.07.2015

VZN

Zúčtovanie dotácie

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

Zúčtovanie dotácie.pdf Stiahnuté: 597x | 05.07.2015

VZN

Čestné prehlásenie

VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce

Čestné prehlásenie.pdf Stiahnuté: 591x | 05.07.2015

Stránka