Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Úradná tabuľa

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čierna Voda Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 1. 1. 2016 Dátum zvesenia: 31. 1. 2016

Územný plán obce Čierna Voda

Záverečný účet obce

Vyvesené: 5. 9. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 1. 6. 2022 Dátum zvesenia: 16. 6. 2022

Územný plán obce Čierna Voda - Zmeny a doplnky č. 3

Vyvesené: 6. 6. 2019 Dátum zvesenia: 6. 7. 2019

Program odpadového hospodárstva obce Čierna Voda na roky 2016 - 2020

Vyvesené: 13. 6. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020

Výročná správa

Verejná vyhláška - COVID19

Vyvesené: 3. 3. 2021 Dátum zvesenia: 19. 3. 2021
Vyvesené: 17. 12. 2020 Dátum zvesenia: 30. 5. 2021

SODB 2021

Vyvesené: 23. 9. 2020
Vyvesené: 11. 8. 2020
Vyvesené: 11. 8. 2020

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Vyvesené: 25. 11. 2020 Dátum zvesenia: 9. 12. 2020
Vyvesené: 10. 6. 2020 Dátum zvesenia: 26. 6. 2020
Vyvesené: 29. 11. 2019 Dátum zvesenia: 13. 12. 2019
Vyvesené: 19. 6. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019

Záverečný účet obce

Vyvesené: 22. 6. 2021 Dátum zvesenia: 30. 11. 2021
Vyvesené: 19. 6. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
Vyvesené: 31. 5. 2018 Dátum zvesenia: 31. 12. 2018

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia odpadov

Vyvesené: 25. 2. 2021 Dátum zvesenia: 13. 3. 2021

Zámer prevodu majetku obce

Vyvesené: 1. 10. 2021 Dátum zvesenia: 16. 10. 2021
Vyvesené: 20. 8. 2021 Dátum zvesenia: 6. 9. 2021
Vyvesené: 9. 3. 2020 Dátum zvesenia: 23. 3. 2020
Vyvesené: 9. 3. 2020 Dátum zvesenia: 23. 3. 2020
Vyvesené: 9. 3. 2020 Dátum zvesenia: 23. 3. 2020
Vyvesené: 15. 11. 2019 Dátum zvesenia: 1. 12. 2019
Vyvesené: 13. 11. 2019 Dátum zvesenia: 29. 11. 2019

Oznámenie verejnou vyhláškou

Oznámenie vyhláškou o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania
Vyvesené: 8. 9. 2021 Dátum zvesenia: 24. 9. 2021

Voľby 2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
Választások a települések önkormányzatába és az önkormányzati régiók testületébe 2022
Vyvesené: 30. 9. 2022 Dátum zvesenia: 16. 10. 2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről
Vyvesené: 30. 9. 2022 Dátum zvesenia: 16. 10. 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Čiernej Vode
Vyvesené: 27. 9. 2022 Dátum zvesenia: 13. 10. 2022
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Čierna Voda
Vyvesené: 27. 9. 2022 Dátum zvesenia: 13. 10. 2022
Vyvesené: 20. 7. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 20. 7. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 20. 7. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Vyvesené: 20. 7. 2022 Dátum zvesenia: 27. 12. 2022
Vyvesené: 12. 7. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022