Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Povinné informácie

1a)Sposob zriadenie obce

Obec Čierna Voda bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24. 11. 1990           

1b) Právomoci a kompetécie obce:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

 • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä §4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
 • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

 

2) Organizačná štruktúra obce :

Orgánmi obce Čierna Voda sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Čierna Voda je zastupiteľský zbor obce zložený z 8 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Starosta obce Mgr. Zuzana Csadyová je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, alebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

 • komisie obecného zastupiteľstva a to:
 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Čierna Voda
 • Komisia na vyhľadávanie vhodných ochranných stavieb použiteľných na jednoduché úkryty
 • obecný úrad v obci Čierna Voda
 • dobrovoľný hasičský zbor v v obci Čierna Voda.

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce ..............., ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

 

3) Informácie o spôsobe získavania informácií

(vrátane informácie o mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby)

§ 5 Povinné zverejňovanie informácií

Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

 • a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
 • b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
 • c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
 • d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 • e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
 • f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

 

4) Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe obce pri ich vybavovaní (vrátane lehôt) :

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

 1. poštou na adresu obce
 2. osobne v podateľni Obecného úradu v obci Čierna Voda v úradných hodinách.

Obec Čierna Voda postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

 

5) Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam obce

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

 1. poštou na adresu obce
 2. v podateľni Obecného úradu v obci Čierna Voda
 3. elektronicky:

 

6) Prehľad právnych predpisov, pokynov podľa ktorých obec koná, rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinností právnických a fyzických osôb vo vzťahu k obci

 

7) Sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za správne úkony

8) Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

9) Zbierky zákonov SR

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov obce sú povinné zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola na pracovisku jej samosprávy prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. Na tento účel sa obciam zasiela jeden výtlačok alebo na žiadosť obce elektronická podoba každej vydanej čiastky Zbierky zákonov bezplatne bez príloh.

Oznámenie: Do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na Obecnom úrade  Čierna Voda

 

10) Všeobecne záväzné nariadenia obce

Úradná tabuľa   - návrhy, schválené VZN

Samospráva-VZN - platné VZN

 

11) Označenie nehnuteľnej a hnuteľnej veci obce, ktoré previedla do vlastníctva právnických alebo fyzických osôb

§ 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z. z.

Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, v jej vlastníctve ktoré táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktoré prešli do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci. Súčasne je povinná zverejniť dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu:

 • meno a priezvisko,
 • názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo,
 • identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa

§ 6 ods. 1 Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami. Informácia podľa tohto bodu sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva (podľa § 5 ods. 6); tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby.

 

12) Informácie o predaji majetku obce

§ 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

13) Informácie o nájme majetku obce

§ 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

14) Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a návrhu programu obecného zastupiteľstva

§ 5 ods. 2 a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

§ 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

15) Zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva , údaje o dochádzke na zasadnutia obecného zastupiteľstva  a o hlasovaní poslancov:

§ 5 ods. 2 písm. b) a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 • a)  termíny schôdzí a zasadaní výborov a návrh programu rokovania,
 • b)  zápisnice z verejných schôdzí,
 • e)  údaje o dochádzke
 • f)   výpisy o hlasovaní poslancov

Dokumenty - Zápisnice

16) Povinne zverejňované zmluvy

Dokumenty - Faktúry, zmluvy a objednávky

17) Údaje o objednávkach a faktúrach

Dokumenty - Faktúry, zmluvy a objednávky

18) Návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce

§ 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Formát tabuľkového súboru: ak sa majú zachovať aktívne vzorce alebo funkcie, zverejňovať vo formáte .ods a zároveň .xlsx

 

19) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce – raz za šesť mesiacov

§ 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

20) Súhrnná správa o zákazkách od 18.4.2016

§ 111 ods. 2 zákona 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa : § 109 a 110 s cenami vyššími ako 5000eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä:

 • a) Hodnotu zákazky
 • b) Predmet zákazky
 • c) Identifikáciu úspešného uchádzača

 

21) Výsledok petície

Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle,2c) ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli,2d) ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.

§ 5 ods. 7  zákona 85/1990 o petičnom práve

 

22) Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

(Informácie, ktoré súvisia s povoľovaním výrubu)

Od 1. januára 2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie schválená NR SR pod číslom 314/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č.24/2006 Z. z.“).

 

§ 6 Posudzovanie strategických dokumentov

(4) ... Dotknuté obce zverejnia uvedený zoznam obcí spolu s informáciami ustanovenými v odseku 5 spôsobom v mieste obvyklým.

(5) Dotknutá obec informuje do troch pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 2 o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie; oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

 

§ 14 Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

 

Zámer, § 23, ods. (3)

Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru alebo oznámenia podľa odseku 2 informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

 

§ 29 Zisťovacie konanie

(8) Dotknutá obec do troch pracovných dní po doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto skutočnosti a o tom, kde a kedy možno do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať, pričom zabezpečí sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre verejnosť najmenej desať pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií.

(16) Dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

 

Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny

§ 34, ods. (1)

Dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení činnosti podľa § 33 ods. 1 alebo všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia podľa § 33 ods. 2 informuje o doručení správy o hodnotení činnosti verejnosť a zároveň zverejní všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie počas 30 dní na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a oznámi, kde a kedy možno do správy o hodnotení činnosti nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie; zároveň uvedie, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a označí miesto, kde sa môžu podávať.

 

§ 37 Záverečné stanovisko

(8) Dotknutá obec, ktorej bolo doručené záverečné stanovisko, ho zverejní v lehote troch pracovných dní od jeho doručenia na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie.

 

§ 38

(2) Povoľujúci orgán vo vzťahu k povoľovaniu navrhovanej činnosti bezodkladne zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle

 • a) žiadosť o začatie povoľovacieho konania,
 • b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti,
 • c) podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení,
 • d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie,
 • e) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní a
 • f) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia.

 

Všetky textové dokumenty, zverejňované na webovom sídle povinné osoby (obce a ich RO a PO) musia spĺňať štandardy:

 • ak sa nevyžadujú ďalšie úpravy textového súboru, povinné osoby zverejňujú  textové súbory v jednom z formátov .html, .xhtml, .pdf a .txt
 • ak je dokument určený na vypĺňanie, súbor sa  zverejňuje zároveň v .odt a súčasne .docx,

Od 15. marca 2015 sa pri odosielaní alebo zverejňovaní textových dokumentov už nemôže nepoužívať .rtf , ale súbory zverejnené dovtedy môžu zostať na webovom sídle.