Čierna Voda - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - V Ý Z V A - F E L S Z Ó L Í T Á S

V Ý Z V A - F E L S Z Ó L Í T Á S 1

Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam -
Felszólítás a sírhelyek bérleti szerződésének megkötésére

V Ý Z V A

na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

Obec Čierna Voda, ako prevádzkovateľ pohrebiska v obci Čierna Voda, vyzýva všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali najskôr do 31.12.2019 počas úradných hodín na Obecnom úrade v Čiernej Vode.

V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zmysle VZN č. 5/2011 o prevádzkovaní pohrebiska v obci Čierna Voda je povinnosťou mať uzatvorenú nájomnú zmluvu na každé hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.

 

V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto zrušené.

Taktiež žiadame pozostalých, aby si uzatvorili nájomnú zmluvu za neznáme hroby.

 

 

UPOZORNENIE

Oznamujeme Vám, že dňa 28.11.2019 obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2011 s účinnosťou od 01.01.2020.  Dodatkom č. 1 sa VZN č. 5/2011 o Prevádzkovom poriadku obce Čierna Voda mení n a s l e d o v n e:

 

Článok 11

11.1. CENNÍK SLUŽIEB

 

 Prepožičanie užívacieho práva na hrobové miesto – prenájom hrobového miesta na 10 r.

          Za nájom jednohrobového miesta /10 rokov                                              10,00 €

          Za nájom dvojhrobového miesta /10 rokov                                                20,00

          Za nájom trojhrobového alebo viachrobového miesta /10 rokov           30,00 €

          Za nájom na detský hrob /10 rokov                                                                5,00

 

 

Článok 12

12.1. PRIESTUPKY A POKUTY

 

2. V prípade prekročenia hraníc základných rozmerov hrobového miesta podľa článku 8 – 8.2. Stavby na pohrebisku, ods. 2 VZN č. 5/2011 sa stanovuje za každý začatý m2 jednorazová pokuta 66,00 €.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F E L S Z Ó L Í T Á S

a sírhelyek bérleti szerződésének megkötésére

Feketenyék község, mint a helyi temető üzemeltetője felszólítja azokat lakosokat, akik nem rendelkeznek érvényes bérleti szerződéssel elhunyt hozzátartozójuk sírhelyére és nem fizették meg a sírhelyre vonatkozó illetéket, hogy legkésőbb 2019.12.31-ig tegyék meg a községi hivatalban.

A temetkezésről szóló 131/2010-es törvény, valamint Feketnyék község képviselő-testülete által jóváhagyott 5/2011 temetőrendről szóló önkormányzati rendelet alapján a sírhely használatának joga a bérleti szerződés megkötéséhez valamint az illeték megfizetéséhez kötött.

Abban az esetben ha a bérleti szerződés nem kerül megkötésre, ill. az illeték befizetése elmarad a sírhely megszüntethető.

Továbbá kérjük az ismeretlen sírhelyek hozzátartozóit, hogy kössék meg bérleti szerződésüket.

 

FIGYELMEZTETÉS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019.11.28-án a képviselő-testület jóváhagyta 5/2011-es számú temetőrendről szóló önkormányzati rendelet  1-es számú bővítményét, ami 2020.01.01-jén  lép hatályba. A bővítmény értelmében megváltozik:

 

11. Cikkely

11.1. SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE

 

    Sírhely használati jogának bérbe vétele  – sírhely bérlése 10 évre.

           Egyes sírhely bérlése /10 év                                                  10,00 €

           Kettes sírhely bérlése /10 év                                                 20,00

           Hármas sírhely bérlése /10 év                                               30,00 €

           Gyermek sírhely bérlése /10 év                                               5,00

 

 

12. Cikkely

12.1. SZABÁLYSÉRTÉSEK ÉS BÍRSÁGOK

 

2. Abban az esetben ha a sírhely mérete túllépi a 5/2011-es önkormányzati rendelet 8. cikkelyének – 8.2. Építés a temetőben, 2. bekezdését, minden megkezdett m2 után 66,00 € pénzbírság szabható ki.

 

 

 

 

Dátum vloženia: 6. 12. 2019 8:46
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 12. 2019 10:22
Autor: Správce Webu