Čierna Voda - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - O sčítaní

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je založené na novom koncepte.

Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej správy (napr. Register fyzických osôb, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR). Kombinované sčítanie ako metóda zabezpečenia údajov je vo svete považovaná za určité premostenie pri prechode od tradičného sčítania k plne registrovému sčítaniu.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním. Sčítanie obyvateľov domov a bytov bude realizované v dvoch etapách – sčítanie domov a bytov a sčítanie obyvateľov.

Sčítanie domov a bytov prebehne v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. 

Toto sčítanie vykonajú obce SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nebude podieľať.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania obyvateľov, domov a bytov je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jediným štatistickým zisťovaním, ktorého obsah, rozsah a spôsob vykonania v SR ustanovuje osobitný zákon. Takýto postup garantuje sčítaniu špecifické postavenie najmä preto, že má nielen štatistický, ale aj celospoločenský význam.

Na účely prípravy a realizácie sčítania bola predsedom ŠÚ SR zriadená Ústredná komisia pre sčítanie, ktorej úlohou je vyhodnocovať postup prác pri príprave a realizácii sčítania a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prijímať stanoviská k otázkam sčítania a rozhodovať kompetenčné spory. Členmi Ústrednej komisie pre sčítanie sú zástupcovia ŠÚ SR, správcovia administratívnych zdrojov údajov, ústredné orgány štátnej správy, obce alebo ich združenia a odborníci z oblasti výskumu a vývoja.

Zmeny v spôsobe získavania údajov súvisia s požiadavkami na modernizáciu sčítania, na informatizáciu a digitalizáciu spoločnosti. Nadviazať na inovačný trend použitia informačných technológií bolo jedným z odporúčaní po sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako moderný spôsob získavania zberu údajov má viacero výhod. Je jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie pre poskytovateľov údajov – obyvateľov a obce a rovnako aj pre spracovateľov údajov – Štatistický úrad SR. Obyvateľ bude mať možnosť sčítať sa kdekoľvek, z akéhokoľvek zariadenia s pripojením na internet prostredníctvom viacerých kanálov, ktoré budú k dispozícii. Elektronické sčítanie prispeje k efektívnejšiemu využívaniu už existujúcich zdrojov, k skvalitneniu získaných údajov s možnosťou okamžitej a priamej kontroly ako aj k zrýchleniu spracovania získaných údajov od respondentov, nakoľko sa odbúra fyzická práca s tlačenými formulármi. Je prostriedkom na zníženie administratívnej záťaže obyvateľstva, na elimináciu rizík, ktoré môžu vzniknúť pri zbere údajov, na šetrenie finančných prostriedkov štátu, najmä na zníženie nákladov na terén a na spracovanie papierových dotazníkov a na zníženie záťaže životného prostredia. Integrované a plne elektronické sčítanie predstavuje značnú inovačnú výzvu.

Cieľ sčítania

Cieľom sčítania v roku 2021 je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní. Dosiahnuť tento cieľ predpokladá pristupovať k sčítaniu ako:

  • k požiadavke na rešpektovanie medzinárodných a národných záväzkov,
  • k požiadavke na akceptovanie relevantných potrieb používateľov údajov pri zvážení administratívnej záťaže obyvateľov Slovenskej republiky,
  • k rozhodnutiu zachovať čo najväčšiu porovnateľnosť údajov s údajmi získanými z predchádzajúcich sčítaní pričom úroveň územného a klasifikačného detailu jednotlivých ukazovateľov bude výsledkom použitej metódy zberu údajov,
  • k výzve na vzájomnú harmonizáciu údajov demografickej štatistiky, registrov, prípadne evidencie obcí zameranej na zvyšovanie kvality výstupov.

Odborná a verejná diskusia

Štatistický úrad SR v rámci prípravy Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 zrealizoval početné množstvo aktivít smerujúcich k tomu, aby výstupy z pripravovaného sčítania čo najviac vyhovovali aktuálnym a budúcim potrebám používateľov cenzových údajov. 

V prvej polovici roka 2017 sa Štatistický úrad SR obrátil na odborníkov z vedeckej, výskumnej a akademickej obce, zo štátnej správy a samosprávy s výzvou, aby sa zapojili do verejnej diskusie o zozname údajov, ktoré sa budú zisťovať v cenze 2021. Verejná diskusia o obsahu cenzu trvala od 1. marca 2017 do 1. júna 2017. V rámci výzvy sa potvrdil najmä záujem o zisťovanie už existujúcich tém týkajúcich sa národnosti, náboženského vyznania, súčasnej ekonomickej aktivity, miesta výkonu zamestnania či spôsobu dopravy do zamestnania alebo do školy. Zároveň sa akceptovali požiadavky odborníkov zisťovať miesto výkonu zamestnania do väčšieho územného detailu než v predchádzajúcom sčítaní alebo požiadavka na zisťovanie počtu živo narodených detí aj u mužov.

Zohľadnené boli aj niektoré závery zo zasadnutí expertných pracovných skupín (ako napríklad zaradenie zisťovania multietnicity) a tiež z rokovaní, ktoré sa uskutočnili v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a medzirezortného pripomienkového konania k návrhu opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov (kde napríklad na podnet Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska došlo k transformácii témy tepelná izolácia domu, v ktorom sa nachádza byt na oveľa komplexnejšiu tému obnova domu, v ktorom sa nachádza byt).  

Štatistický úrad SR od začiatku pozitívne vnímal iniciatívu odbornej, ale aj laickej verejnosti participovať na príprave sčítania. V priebehu prípravy cenzu sa zrealizovalo mnoho stretnutí so zástupcami orgánov štátnej správy, samosprávy a súkromnej sféry, ktorí prejavili záujem diskutovať o téme sčítania. Tieto stretnutia vytvorili priestor na vzájomné zdieľanie informácií, ktoré viedlo k skvalitneniu cenzu.

4. október 2019 + Konferencia Lepšia správa
Predmet stretnutia: Správcovia a spoločenstvá vlastníkov ako povinné osoby v zmysle zákona o sčítaní 2021.
3. október 2019 + APUMS
Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – úlohy obce vo svetle nového dizajnu.
1. október 2019 + Dopravný úrad Bratislava
Predmet stretnutia: Poskytovanie údajov o hausbótoch pre účel SODB 2021.
31. júl 2019 + Magistrát hl.m. SR Bratislavy a mestské časti Bratislavy - Staré mesto, Nové mesto, Rača, Vajnory, Devínska Ves, Karlova Ves, Ružinov
Predmet stretnutia: Zber údajov v teréne, požiadavky na rozšírenie zberu zisťovaných údajov v rámci SODB 2021 a harmonizácia údajov o počte obyvateľov.
31. júl 2019 + Filozofická fakulta UK, Katedra porovnávacej religionistiky
Predmet stretnutia: Zisťovanie údajov v rámci témy náboženstvo.
18. júl 2019 + Sociologický ústav SAV
Predmet stretnutia: Zisťovanie údajov v rámci témy náboženstvo.
28. máj 2019 + Spoločnosť Prometheus
Predmet stretnutia: Zisťovaniu údajov v rámci témy náboženstvo pri SODB 2021.
10. apríl 2019 + DEUS a PosAm
Predmet stretnutia: Možnosti využitia dát z databázy DECOM pre sčítanie domov a bytov.
10. apríl 2019 + Magistrát mesta Bratislavy
Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 - úlohy obcí v novom dizajne.
29. marec 2019 + Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Predmet stretnutia: Téma obnova domu pre SODB 2021.
7. marec 2019 + ZMOS
Predmet stretnutia: Pracovné rokovanie k možnosti využitia dát z databázy DECOM pre sčítanie domov a bytov.
7. marec 2019 + Ministerstvo vnútra SR a ZMOS
Predmet stretnutia: Plnenie úloh Strategického cieľa 2 Národného akčného plánu SODB 2021 na roky 2017 - 2020.
19. február 2019 + Ministerstvo financií SR
Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 – návrh dizajnu.
8. február 2019 + Ministerstvo vnútra SR
Predmet stretnutia: Využitie administratívnych zdrojov údajov (evidencia cudzincov) pre post cenzus 2021.
12. október 2018 + Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - prezentácia koncepcie a spoločných úloh.
6. október 2018 + ZMOS, zasadnutie Rady ZMOS
Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - prezentácia koncepcie.
18. september 2018 + Slovenský hydrometeorologický ústav
Predmet stretnutia: Pracovné stretnutie k požiadavke na zisťovanie údajov o individuálnom vykurovaní tuhými palivami v SODB 2021.
31. júl 2018 + 18. september 2018 + Magistrát hl.m. SR Bratislavy
Predmet stretnutia: Príprava sčítania domov a bytov.
30. júl 2018 + Ministerstvo vnútra SR
Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - prezentácia koncepcie a spoločných úloh.
6. júl 2018 + Predseda Konferencie Biskupov Slovenska
Predmet stretnutia: Nový dizajn SODB 2021 a zisťovanie údajov o náboženstve.
3. júl 2018 + Úrad pre verejné obstarávanie
Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - prezentácia koncepcie.
1. február 2018 + Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny
Predmet stretnutia: Plnenie úloh Strategického cieľa 5 Národného akčného plánu SODB 2021 na roky 2017 - 2020.
15. január 2018 + Úrad pre ochranu osobných údajov
Predmet stretnutia: Vplyv GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov vo vzťahu k integrovanému SODB 2021.
29. jún 2017 + 16. Slovenská demografická spoločnosť
Predmet stretnutia: Workshop "SODB2021" - potenciál cenzových dát.
19. jún 2017 + Úrad vlády SR - Sekcia regionálneho rozvoja, STÚ Bratislava
Predmet stretnutia: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - prezentácia koncepcie.
 
https://www.scitanie.sk/sodb2021/o-scitani
Zodpovedá: Správce Webu