Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Pokyny k otvoreniu ZŠ od 1.júna 2020 - Irányelvek az iskola 2020. június 1-jei megnyitásához

Pokyny k otvoreniu školy od 1.júna 2020 -  Irányelvek az iskola 2020. június 1-jei megnyitásához 1

Od 1.6.2020 sa otvára ZŠ s VJM v Čiernej Vode pre 1-4. ročník - 2020.06.01-től újra megnyílik a feketenyéki alapiskola 

Od 1.6.2020 sa otvára ZŠ s VJM v Čiernej Vode pre 1-4. ročník za podmienok:

1. v triedach bude max. 20 žiakov,

2. môže byť otvorený aj ŠKD aj stravovanie,

3. dištančné vzdelávanie bude prebiehať pre ostávajúcich žiakov doma

4. škola bude pri vstupe zbierať čestné prehlásenie a merať teplotu, bude dbať   na umývanie rúk,

5. v triede dieťa nemusí mať rúško, mimo triedy áno.

6. škola bude zabraňovať hromadnému stretávaniu, určí vstup do budovy a budeme rešpektovať všetky pokyny vydané ústredným orgánmi.

 

2020.06.01-től újra megnyílik a feketenyéki alapiskola következő feltételekkel:

1. egy osztályban max. 20 tanuló tartózkodhat,

2. megnyit a napközi és az étkezde,

3. a távoktatás az otthon maradt tanulók számára továbbra is biztosított,

4. az intézménybe történő belépéskor összegyűjtik a becsületbeli nyilatkozatokat, megmérik a testhőmérsékletet és gondoskodnak a kézmosásról,

5. a tanulóknak csak az osztálytermeken kívül kell maszkot viselniük,

6. az iskola megakadályozza a tömeges gyülekezést, meghatározza az iskolába érkezés körülményeit, tiszteletben tartva a központi hatóságok által kiadott utasításokat.

 

 

Povinnosti zákonného zástupcu žiaka 1 - 4. ročníka dochádzajúceho do školy:
1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk)

2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

3. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roka 2019/2020.

4. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

5. S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, sa ustanovuje, aby žiaci prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

6. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy.

7. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Az alapiskola 1 – 4. évfolyamába járó tanuló törvényes képviselőjének kötelezettségei:

1. Felel a higiéniai-járványügyi intézkedések betartásáért a tanuló iskolába érkezésekor, majd a tanuló távozásakor az iskolából (maszk viselése, távolságok megtartása, kézfertőtlenítés).

2. Naponta biztosít a gyermeke számára két darab maszkot és egyszer használatos papírzsebkendőt.

3. Követi az iskola igazgatójának utasításait, amelyek a 2019/2020-as tanév végéig szabályozzák az adott általános iskola működési feltételeit.

4. Írásbeli nyilatkozatot nyújt be a tanuló első iskolába történő belépésekor, vagy minden iskolából való több mint három napot meghaladó hiányzás után, amelyben kijelenti, hogy a tanuló nem mutat fertőző betegségre utaló tünetet és nincs elrendelve számára karanténba vonulás.

5. A COVID – 19 közösségi elterjedése elleni védelem érdekében a tanulók csak a tanulóval azonos háztartásban élő személyekkel érkezhetnek és távozhatnak az iskolából.

6. Abban az esetben, ha a gyermeknél feltételezhető vagy beigazolódott, hogy  COVID – 19 vírussal fertőződött, akkor erről haladéktalanul tájékoztatnia kell az érintett tanárt és az iskola igazgatóját.

7. Ugyancsak a törvényes képviselő kötelessége haladéktalanul értesíteni az iskolát, ha a gyermekének a gyermekorvos vagy helyi illetékes regionális higiénikus karantént rendelt el. Ebben az esetben a gyermeket kizárják az intézményből.

Dátum vloženia: 28. 5. 2020 14:33
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 5. 2020 15:47
Autor: Správce Webu