Čierna Voda - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čierna Voda Dokument zverejnený iba na elektronickej úradnej tabuli
Vyvesené: 1. 1. 2016 Dátum zvesenia: 31. 1. 2016
Vyvesené: 1. 6. 2022 Dátum zvesenia: 16. 6. 2022
Kandidujúce politické subjekty a zoznam zaregistrovaných kandidátov
Vyvesené: 20. 4. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024
Vyvesené: 26. 2. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Kontaktné údaje na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
Vyvesené: 23. 2. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Volebný okrsok v obci Čierna Voda pre Voľby do Európskeho parlamentu
Vyvesené: 23. 2. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Čestné vyhlásenie občana Slovenskej republiky o trvalom pobyte v cudzine
Vyvesené: 23. 2. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Európskeho parlamentu
Vyvesené: 23. 2. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
ŽIADOSŤ
občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov
Vyvesené: 23. 2. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 12/2024 Z. z

voľby do Európskeho parlamentu

a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR
Vyvesené: 15. 2. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Július Döme
Vyvesené: 16. 4. 2024 Dátum zvesenia: 2. 5. 2024
Vyvesené: 23. 9. 2020
Vyvesené: 11. 8. 2020
Vyvesené: 11. 8. 2020
Správa o výsledku kontroly prevodov vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20.000 eur
Vyvesené: 9. 4. 2024
Správa pre obecné zastupiteľstvo o výsledkoch kontroly inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Čierna Voda k 31.12.2022
Vyvesené: 19. 2. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Správa pre obecné zastupiteľstvo o výsledkoch kontroly - Kontrola stavu a vývoja dlhu obce k 19.06.2023
Vyvesené: 19. 2. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Správa pre obecné zastupiteľstvo o výsledkoch kontroly - Kontrola stavu a vývoja dlhu obce k 30.11.2023
Vyvesené: 19. 2. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Správa pre obecné zastupiteľstvo o výsledkoch kontroly vykonávania základnej finančnej kontroly v podmienkach obce Čierna Voda v roku 2022
Vyvesené: 19. 2. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Správa pre obecné zastupiteľstvo o výsledkoch kontroly plnenia uznesení OZ v Čiernej Vode schválených v rokoch 2021 a 2022 týkajúce sa prevodu obecného majetku obce (Zásady hospodárenia s majetkom obce)
Vyvesené: 19. 2. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Čierna Voda rok 2023
Vyvesené: 12. 2. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Vyvesené: 25. 11. 2020 Dátum zvesenia: 9. 12. 2020
Vyvesené: 10. 6. 2020 Dátum zvesenia: 26. 6. 2020
Vyvesené: 29. 11. 2019 Dátum zvesenia: 13. 12. 2019
Vyvesené: 19. 6. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
Vyvesené: 22. 6. 2021 Dátum zvesenia: 30. 11. 2021
Vyvesené: 19. 6. 2019 Dátum zvesenia: 31. 12. 2019
Vyvesené: 31. 5. 2018 Dátum zvesenia: 31. 12. 2018
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023
Vyvesené: 5. 3. 2024 Dátum zvesenia: 31. 3. 2030
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022
Vyvesené: 24. 2. 2023
Vyvesené: 25. 2. 2021 Dátum zvesenia: 13. 3. 2021
Vyvesené: 1. 10. 2021 Dátum zvesenia: 16. 10. 2021
Vyvesené: 20. 8. 2021 Dátum zvesenia: 6. 9. 2021
Vyvesené: 9. 3. 2020 Dátum zvesenia: 23. 3. 2020
Vyvesené: 9. 3. 2020 Dátum zvesenia: 23. 3. 2020
Vyvesené: 9. 3. 2020 Dátum zvesenia: 23. 3. 2020
Vyvesené: 15. 11. 2019 Dátum zvesenia: 1. 12. 2019
Vyvesené: 13. 11. 2019 Dátum zvesenia: 29. 11. 2019
Oznámenie vyhláškou o začatí územného konania a upustenie od ústneho rokovania
Vyvesené: 8. 9. 2021 Dátum zvesenia: 24. 9. 2021
VZN obce Čierna Voda č. 1/2024, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť "ÚPN - Zmeny a doplnky č. 4
Vyvesené: 12. 2. 2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR
Vyvesené: 25. 3. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Kandidáti pre voľby prezidenta SR
Vyvesené: 20. 2. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby prezidenta SR
Vyvesené: 26. 1. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024
Vyvesené: 24. 1. 2024 Dátum zvesenia: 30. 6. 2024
Volebný okrsok - Szavazókörzet
Vyvesené: 19. 1. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024
Oznámenie o počte obyvateľov
Vyvesené: 19. 1. 2024 Dátum zvesenia: 30. 4. 2024
Kontaktné údaje na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
Vyvesené: 19. 1. 2024 Dátum zvesenia: 30. 4. 2024
Informácia pre voliča

Tájékoztatás a választópolgárok részére
Vyvesené: 10. 1. 2024 Dátum zvesenia: 31. 12. 2024