Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Výzva - Felszólítás

Výzva - Felszólítás

Výzva na zaplatenie nedoplatku dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

- Felszólítás az ingatlanadó, az ebadó, a kommunális hulladék és építési törmelék helyi illetékének befizetésére.

Obec Čierna Voda ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad, týmto upozorňuje občanov - daňovníkov na zaplatenie nedoplatkov daní a poplatkov. V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 2/2018 bola daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou v y z ý v a m e všetkých daňovníkov, ktorí doteraz daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad za rok 2021, prípadne za predchádzajúce kalendárne roky neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 30. 11. 2021 zaplatením v pokladni obecného úradu, alebo na účet obce uvedený v rozhodnutí a vyhli sa tak sankciám, prípadne exekučným konaniam.

Feketenyék község, mint az ingatlanadó, az ebadó és a kommunális hulladék és építési törmelék helyi illeték- és adókezelője felhívja a lakosok, adófizetők figyelmét a hátralékaik befizetésére. Az ingatlanadót a Tt. 582/2004 sz., a helyi adókról és a háztartási hulladék  és az építési törmelék helyi illetékéről szóló többször módosított törvénye, valamint  Feketenyék község képviselő-testülete által jóváhagyott 2/2018 sz., adókról és a háztartási hulladék helyi illetékéről szóló, többször módosított általános érvényű rendelete szabályozza.

Ezúton f e l s z ó l í t j u k azokat a lakosokat, akik eddig még nem fizették be ingatlanadójukat, valamint a kommunális hulladék illetékét a  2021-es évre, vagy az előző évekre, hogy hátralékaikat legkésőbb 2021. 11. 30-ig fizessék be a községi hivatalban, vagy a határozaton feltüntetett számlaszámon, elkerülve az esetleges szankciókat, végrehajtási eljárást.

Dátum vloženia: 2. 11. 2021 12:07
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 11. 2021 12:31
Autor: Správce Webu