Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Zoznam neplatičov

Obec Čierna Voda podľa § 52 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)  a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2014  u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla:

 

  •  u fyzickej osoby ( občana) - 160 €
  •  u fyzickej osoby ( podnikateľa) - 160 €
  •  u právnickej osoby - 1. 600

 

Poznámka: 
Zároveň vyzývame všetkých daňových dlžníkov, aby svoje daňové nedoplatky uhradili čo najskôr a tak predišli vymáhaniu v exekučnom konaní.  O spôsobe úhrady sa môžete informovať osobne na Obecnom úrade v Čiernej Vode.