Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Daň z nehnuteľnosti

Obec Čierna Voda vyberá daň z nehnuteľnosti podľa VZN č.2/2018.

Každá fyzická osoba alebo právnická osoba,ktorá je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti /záhrada, zastavané plochy a nádvoria,orná pôda,stavby napr: rodinný dom,byt garáž, drobná stavba podnikateľský objekt a pod. /v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočnosti nahlásiť do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Daňovník podáva daňové priznanie na tlačive, ktoré obdrží na obecnom úrade. Fyzická osoba je povinná uviesť v daňovom priznaní meno,priezvisko,titul.adresu trvalého pobytu, rodné číslo a právnická osoba musí uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo podnikania. Pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho roka sa neprihliada.

 Potrebné doklady - Daňové priznanie k dani nehnuteľnosti FO, PO -

 

Daň pozemkov: O doklad preukazujúci nadobunutie,vlastníctvo,povolenie stavby alebo prenájom pozemku / kúpno-predajná zmluva,list vlastníctva, stavebné povolenie /

 

Daň zo stavieb: - doklad preukazujúci nadobodnutie,vlastníctvo stavby /list vlastníctva,pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie/ - Oznámenie o skutočnostiach rozhodujúcich pre vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti - Občiansky preukaz.

 

Miestny poplatok za komunálne odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na aktuálny rok majú povinnosť podať pre vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti do 31. januára všetci podnikatelia, právnické osoby, oprávnení užívať alebo užívajúci nehnuteľnosť, nachádzajucú sa na katastrálnom území Čierna Voda, určenú na podnikanie, alebo na iný účel ako na podnikanie. Fyzické osoby podávajú ohlásenie len vtedy , ak nie sú prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt a užívajú, alebo sú oprávnení užívať nehnuteľnosť na území obci Čierna Voda.Občania prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt ohlásenie k poplatku za komunálny odpad nepodávajú.

Obec Čierna Voda vyberá miestny poplatok za komunálne odpady podľa VZN č. 2/2018, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2019 Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce Čierna Voda.

Potrebné doklady:

  • Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby
  • Ohlásenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby
  • Oznámenie o vzniku ,zániku alebo zmene poplatkovej povinnosati pre fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby
  • Občiansky preukaz Živnostenský list/pri zániku poplatkovej povinnosti/

 

Daň za psa

Obec Čierna Voda vyberá daň za psa podľa VZN č. 2/2018 ,ktoré nadobudlo účinnosť 01.01.2019

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území obce Čierna Voda. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.. Prvýkrát vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Platenie daní a poplatkov v pokladni OcÚ

V pokladni obecného úradu je možné zaplatiť miestne poplatky,správne poplatky,poplatky za komunálny odpad a vyrubené dane z nehnuteľností fyzických a právnických osôb.