Menu
Obec Čierna Voda
Čierna Voda
Čierna Voda
Feketenyék

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie na trvalý pobyt

Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana,to je spravidla v mieste kde má rodinu, rodičov,byt alebo zamestnanie. Za členov rodiny,prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti,môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti,pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca,prípadne opatrovník.

Potrebné doklady

Vlastník domu: *Platný občiansky preukaz / v opačnom prípade potvrdenie a OP vydané políciou/ *List vlastníctva,alebo rozhodnutie o povolení vkladu,vydané správou katastra / nie z katasterportal .sk/. Manžel/manželka/ , nezaopatrené dieťa: *Platný občiansky /v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou/ *U dieťaťa rodný list

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu,to je spravidla tam,kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných,študijných,zdravotných,rekreačných a iných dôvodov. Občania sú povinný hlásiť ohlasovni na obecnom úrade miesto,začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu,ktorý potrvá max.5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času,je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania,ak tak neurobí,prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby,na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady:

Vlastník domu: *Platný občiansky preukaz *Platný občiansky preukaz *U dieťaťa rodný list Obyvateľ bez užívacieho,alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti: *Platný občiansky preukaz Vlastníci s listom vlastníctva / nie z katasterportal.sk/ Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov,prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

 

Odhlásenie z trvalého pobytu :

Vybavuje sa na úrade príslušnom podľa miesta,kde sa žiadateľ prihlasuje na trvalý pobyt. Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte vystaví Obecný úrad občanovi na požiadanie. Potrebné doklady: *Platný občiansky preukaz *Občan v zastúpení predloží úradom overené splnomocnenie Občiansky preukaz Pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu /po dovŕšení 15-ich rokov/ je potrebné predložiť rodný list. Bez správneho poplatku. Pri vybavovaní druhého a ďalšieho občianskeho preukazu z dôvodu straty,poškodenia alebo straty platnosti občianskeho preukazu je potrebné vyzdvihnúť si potvrdenie tlačivo:potvrdenie o trvalom pobyte. Bez správneho poplatku.

 

Rozhodnutie o súpisnom a orientačnom čísle:

Rozhodnutie sa vydáva na základe predloženia : *listu vlastníctva k nehnuteľnosti, *kolaudačného rozhodnutie *geometrický plán *prípade potreby katastrálna mapa

 

Vydanie rybárskeho lístka

Rybárske lístky vydáva Rybársky zväz v Galante na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony.Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je stanovený zákonom 145/1995 Z.z. O správnych poplatkoch v znení zákona č.583/2003 Z.z. Potrebné doklady: Platný občiansky preukaz alebo pas Doba vydania: na počkanie Poplatok:

Vydanie rybárskeho lístka: týždenný: 1,50€ mesačný: 3 € ročný: 7 trojročný: 17 .

Oslobodenie od poplatku:

Od poplatku sú oslobodení žiaci do 15 rokov. Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Čiernej Vode.

 

Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov

Pre zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov je potrebné podať žiadosť o zápise do evidencie.

 

___________________________________________________

 

Cintorín

Obec Čierna Voda vyberá poplatky za hrobové miestá podľa VZN č.5 / 2011 , ktoré nadobudlo účinnosť 06.07.2011.

Prevádzkovateľom pohrebiska je Obec Čierna Voda . Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom hrobového miesta. Nájomné zmluvy na hrobové miesta sa uzatvárajú na obecnom úrade. Nájomné sa platí na 10 rokov dopredu. Zmluva sa uzatvára na dobu 10 rokov, výška nájomného za hrobového miesta:

  • za jednohrob 10,- € / rozmery 110 x 245 cm /
  • za dvojhrob 20,- € / rozmery 210 x 245 cm /
  • za trojhrob 30,- € / rozmery 310 x 245 cm /
  • za detský hrob 5,- € /rozmery 80 x 140 cm /

Prevádzkovateľ je povinný prenajať hrobové miesto na dobu neurčitú, ktorá od prvého uloženia rakvy s ľudskými pozostatkami nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.Tlecia doba podľa zloženia pôdy je najmenej 10 rokov od pochovania.

Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie ak:

a./ závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta, b./sa pohrebisko zruší

c./ nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta

 Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie miest. Nájomca je povinný udržiavať hrobové miesto v riadnom stave..Hrobové miesto musí byť najmä pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov a pomníky musia byť osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.